Make your own free website on Tripod.com
 
Home | ROR | Sinjil | Bil'in, 4 Nov 2005 | Suhmata | Hebron | Succoth 5766 | Yanun | Tel Aviv | Sakhnin | India | Far'ata 29 Sept. 2005 | Bil'in,2Sept. | Bilin5Aug | Alt-Nobel | Tali | Vienna | Anat | Bilin,8July | A Ram | Ramallah | Bil'in,24 June | Birthday Wishes | Favourite sites | Contact Me

From Carmela

יעקב היקר,

 

היום אתה בן שישים

וזו הזדמנות לומר לך כמה דברים.

כשהגעת אלינו לראשונה כנציג של "ברית שפינוזה"

לא רק שלא ידעתי מי היה שפינוזה

גם לא ממש הבנתי מה זאת ברית

מלבד אולי ברית מילה...

מסתבר שהברית עם שפינוזה לא ממש החזיקה

אבל הברית שנכרתה עם תמר דווקא כן

ולברית הזו הצטרפתי אני

האחות הקטנה

המנדנדת והקופצנית.

ושלא במתכוון נכרתה גם ברית בינינו

ברית שנמשכת עד היום.

בשנים הראשונות אני הייתי המטרד

ואתה היית הזר שמגיע תמיד עם הזר.

בשנים שאחרי היית לי המורה האולטימטיבי

שבזכותו עברתי משנה א' לב' באוניברסיטה.

חלפו עוד שנים רבות בהן נולדו הילדים

צברת תארים, כנסים ושבתונים

ועבורי ובשבילי היית תמיד איש של

צניעות, רצינות, התחשבות, אכפתיות והומור.

בשנים האחרונות,

אלו המכונות בפי 'שבע השנים הרעות'

היית לי חבר כמו אח

הושטת יד, הקשבת ותמכת בכל המובנים,

והיום ביום ההולדת שלך,

אני רוצה להודות לך על כל אלו,

אני לא יודעת מה שפינוזה היה אומר על זה,

אבל אמא בטח היתה אומרת "אני תמיד ידעתי".

בהרבה אהבה,

כרמלה

Enter supporting content here